genel hizmet şartları

Genel hizmet şartları:

GHS (pdf)

 

 

Madde 1 Geçerlilik alanı

 

(1) Teslimat ve hizmetlerimizle ilgili bir müşteri

ile akdedilen tüm sözleşmeler ve ayrıca bununla

ilgili sözleşme öncesi borç ilişkileri için yalnızca

bu genel hizmet şartları (GHŞ) geçerlidir. Açıkça

aksi belirtilmese dahi, farklı iş veya satın alma

şartları sözleşme içeriği teşkil etmez. Bu husus

aynı zamanda bilgilendirme ile çelişen veya

farklı şartlardaki hizmetlerimizi müşteriye

çekincesiz olarak sağlamamız veya bireysel

yazışmalarda buna atıfta bulunulması halinde de

geçerlidir.

 

(2) Mevcut iş ilişkilerinde bu tür sözleşmelerin

akdi esnasında buna atıf yapılmamış olsa dahi,

sözleşme tarafları yazılı olarak aksini

kararlaştırmadıkları sürece sadece müşteri

tarafından görevlendirilme durumunda

https://tr.krannich-solar.com/tr/meta/gstc.html

adresinden ulaşılabilir güncel sürümü ile genel

hizmet şartlarımız geçerlidir. Talep üzerine

müşteriye güncel genel hizmet şartları sürümü

basılı olarak da gönderilir.

 

(3) Bu genel hizmet şartları Türk Borçlar Kanunu

(TBK) Md. 20. Par. 4 anlamında sadece

tacirlere, kamu hukuku tüzel kişilerine veya

kamu hukuku kapsamındaki özel fonlara karşı

geçerlidir.

 

 

Madde 2 Sözleşme akdi, teklif belgeleri, diğer

bilgiler

 

(1) Tekliflerimiz değiştirilebilir ve bağlayıcı

olduğu yazılı olarak tanımlanmadıkça bağlayıcı

değildir. Müşteri, sözleşmelerin imzalanmasıyla

ilgili beyanlara (sözleşme teklifleri) iki hafta

boyunca bağlı olacaktır.

 

(2) Yasal bir bağlayıcılık sadece her iki tarafça

imzalanmış bir sözleşme veya yazılı sipariş

onayımızla ve ayrıca sözleşmeye ilişkin hizmetin

ifasına başlamamızla birlikte gerçekleşir.

Müşterinin sözlü sözleşme beyanlarının yazılı

onayını talep edebiliriz.

 

(3) Müşteri ile aramızda bir sözleşme ilişkisi

ancak müşteri siparişinin tarafımızca yazılı

olarak kabul edilmesi (sipariş onayı) veya

sözleşmeye ilişkin hizmetin ifasına

başlamamızla birlikte gerçekleşir.

 

(4) Bağlayıcı satın alma teklifinin tarafımızca

yazılı kabulü (sipariş onayı) e-posta yoluyla da

gerçekleşebilir. Müşterinin siparişini verdikten

hemen sonra aldığı satın alma teklifinin

alındığının onayı (sipariş alındı onayı), satın

alma teklifinin kabulü anlamına gelmez.

 

(5) Aksi belirtilmediği ve kabul edilmediği sürece

tarafımızca sunulan tüm bilgiler müşteri

tarafından erişim zamanı ile sınırlıdır, çünkü

bilgi, teklif ve fiyatlar sürekli olarak tarafımızdan

güncellenmektedir.

 

(6) Tüm resimler, çizimler, hesaplamalar, araçlar

ve diğer belgeler üzerinde mülkiyet ve telif

haklarımızı saklı tutarız. Bu husus "gizli" olarak

tanımlanan yazılı belgeler için de geçerlidir.

Bunların üçüncü taraflara verilmesi veya üçüncü

taraflar için kullanılması için açık yazılı iznimiz

gereklidir.

 

(7) Sözleşme tarafları, iş birliği kapsamında

edinilen doküman, belge ve bilgiler ve ayrıca

oluşturulan tüm kopyaları talep üzerine iade

veya imha etmekle yükümlüdür.

 

 

Madde 3 Sözleşme konusu, garantiler, hizmet

değişiklikleri

 

(1) Teslimat ve hizmetlerin kapsam, tür ve

kalitesi için esas olan, taraflarca imzalanmış olan

sözleşme veya bizim sipariş onayımız, bunu

haricinde bizim teklifimizdir. Ek şartname veya

şartlar, sözleşme taraflarının yazılı olarak kabul

etmesi veya yazılı olarak teyit etmesi halinde

sözleşmenin bir parçası haline gelecektir.

Hizmet kapsamındaki müteakip değişiklikler

karşılıklı yazılı anlaşma veya açık yazılı

teyidimizi gerektirir.

 

(2) Ürün açıklamaları, çizimler ve teknik veriler

hizmet tanımlarıdır ancak bir garanti teşkil

etmezler. Herhangi bir garanti, yazılı olarak açık

bir şekilde beyan edilmelidir. Garantilerin

tekliflerde belirtildiği durumlarda, bunlar sadece

ilgili imalatçı garantileridir. Bununla ilgili olası

istemler ilgili üreticiye karşı ileri sürülmelidir.

Çizimler, resimler, ölçüler, ağırlıklar veya diğer

hizmet verileri sadece yazılı olarak açıkça kabul

edildiğinde bağlayıcıdır.

 

(3) Hizmet değişiklikleri, müşteri için makul

derecede olduğu sürece hizmetlerde küçük

değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutarız.

Özellikle ticari açıdan olağan sayılan kalite,

miktar, ağırlık sapmaları veya diğer sapmalar,

siparişi verirken broşürler, çizimler veya

resimlere atıfta bulunsa bile, bu tür özellikler

açıkça bağlayıcı olarak kabul edilmedikçe,

müşteri tarafından kabul edilir. Bunun dışında

özellikle renk farklılıkları ve modüllerin yükseklik

ve ebatlarına ilişkin olarak hizmet verilerinde

teknik sapmaların olabileceğini belirtmek isteriz.

 

 

Madde 4 İfa zamanı, gecikmeler, kısmi ifalar,

ifa yeri

 

(1) Teslimat ve ifa zamanına ilişkin bilgiler,

tarafımızca yazılı olarak tanımlanmadığı sürece

bağlayıcı değildir. Tüm teslimat ve ifa süreleri

tedarikçilerimizin uygun ve zamanında

teslimatına tabidir. Teslimat süreleri,

tarafımızdan sipariş onayının gönderilmesiyle

başlar ancak müşteri ile bizim aramızdaki tüm

ticari ve teknik sorular açıklığa kavuşturulmadan

ve müşteri, üzerine düşen yükümlülükleri yerine

getirmeden önce (ör. gerekli tüm resmi izinlerin

veya kararlaştırılan peşin ödemelerin

sağlanması) başlamaz.

 

(2) Teslimat ve ifa süreleri, müşterinin

sözleşmenin şartlarına göre temerrüde düştüğü

süre kadar ve sorumlu olmadığımız durumlar

nedeniyle teslimat veya ifanın engellendiği süre

kadar ve gecikme sebebinin ortadan

kalkmasından sonra makul bir süre kadar

uzatılacaklardır. Bu durumlar arasında mücbir

sebepler, özellikle ilgili emtia piyasalarında ham

madde kıtlığı, tedarikçilerimizden kaynaklanan

gecikmeler ve iş uyuşmazlıkları yer almaktadır.

Süreler aynı zamanda, müşterinin bir iştirak

yükümlülüğünü sözleşmeye aykırı olarak yerine

getirmemesi, ör. bir bilgiyi vermemesi, bir siparişi

teslim etmemesi veya personel sağlamaması

gibi durumlarda bu süre kadar uzatılır.

 

(3) Sözleşme taraflarının daha sonra mutabık

sürelere etki eden farklı veya ek hizmetleri

kararlaştırmaları halinde bu süreler makul bir

süre kadar uzatılır.

 

(4) Müşterinin talebi üzerine teslimat tarihleri

veya hizmet ifası tarihlerinin ertelenmesi

kararlaştırılırsa ücreti, erteleme olmadan

muaccel olacak olan vade tarihinde talep etme

hakkına sahip oluruz. Bu sürenin ertelenmesi ile

ilgili anlaşma yazılı şekilde yapılmalıdır.

 

(5) Müşteri tarafından ihbar ve süre

belirlemelerin geçerli olabilmesi için yazılı

şekilde olmalıdır. Verilen mehil uygun olmalıdır.

İki haftadan az bir süre sadece özel aciliyet

durumlarında uygun kabul edilir.

 

(6) Teslim edilen parçalar müşteri tarafından

makul bir şekilde kullanılabildiğinde kısmi ifa

yapma hakkına sahibiz. Teslimat kapsamının

%5'ine kadar eksik veya fazla teslimat yapma

hakkımızı saklı tutarız.

 

(7) Mallar kararlaştırılan teslim tarihinde nakliye

personeline teslim edildiğinde veya gerçekten

mevcut olan sevkiyata hazır durumu

bildirildiğinde kararlaştırılan teslim sürelerine

uyulduğu kabul edilir.

 

(8) Tedarikçimizi itinayla seçmiş olmamıza ve

siparişin bizim teslimat yükümlülüğümüzün

gerekliliklerine uygun olmasına rağmen

tedarikçimizin bize (kesin) teslimat yapmaması

durumunda, teslimatın yapılmadığını

müşterimize bildirmemiz ve - kabul edilebilir

olması halinde - tedarikçiye karşı sahip

olduğumuz istem haklarımızı müşteriye

devretmeyi teklif etmemiz halinde müşteriyle

olan ilişkimizde kısmen veya tamamen dönme

hakkına sahip oluruz. Tedarikçilerimizin

seçiminde hafif ihmalkar seçim kusurundan

sorumlu olmayız.

 

(9) Aksi belirtilmediği veya kararlaştırılmadığı

sürece ifa yeri merkezimizdir.

 

 

Madde 5 Ambalaj, sevkiyat, risk devri, sigorta

 

(1) Teslimatlarımız müşterinin hesabına nizami

ve olağan şekilde ambalajlanır.

 

(2) Ürün fabrikamızdan veya sevkiyat

ambarından çıktığı anda risk müşteriye

devredilir. Bu durum kısmi teslimatlar, telafi

kapsamındaki teslimatlar için ve örneğin kargo

ücreti veya adrese teslimat gibi başka

hizmetlerin tarafımızca üstlenilmesi halinde de

geçerlidir. Kabul gerektiren bir eser sözleşmesi

söz konusu olması durumunda risk, kabul

işleminde devredilir.

 

(3) Müşteriden başka yazılı talimat almadıkça

sevkiyat şekli, nakliyeci ve nakliye güzergahı

seçimi tarafımızca gerçekleştirilir. Bu seçim ile

ilgili olarak sadece kasıt veya ağır ihmal

durumunda sorumlu oluruz.

 

(4) Aksi kararlaştırılmamışsa teslimat için

müşterinin hesabına bir navlun sigortası

yaptırılır.

 

 

Madde 6 Fiyatlar, ücret, ödeme, takas

 

(1) Tüm fiyatlar, sözleşme taraflarınca aksi

kararlaştırılmadıkça fabrika çıkışlı olarak

geçerlidir. Tüm fiyat ve ücretler avro cinsinden

olup yasal katma değer vergisi ve teslimat

ülkesindeki olası başka vergileri ve ayrıca

seyahat giderleri, harcamalar, paketleme,

sevkiyat ve gerektiğinde nakliye sigortasını

içermez. Sözleşmelerden doğan Damga Vergisi

hizmeti veya ürünü satın alan müşteri tarafından

ödenir.

 

(2) Sözleşme ile mutabakata varılan fiyatların

ödenmesi gerekir. Hizmetler harcamaya göre

faturalandırılır.

 

(3) Ürünlerimizin sevkiyatı esas itibarıyla sadece

banka havalesi yoluyla ön ödeme ile gerçekleşir.

Başka hiçbir anlaşma yapılmadığı sürece

müşteri, sözleşmenin akdedilmesinden hemen

sonra teslimat ve hizmetlerimiz için ödeme

yapmayı taahhüt eder. İstisnai bir durumda

herhangi bir ön ödeme yapılması gerekmediği

sürece ödemeler, sözleşme tarafları arasında

başka bir anlaşma olmaması durumunda

hizmetin ifasından ve faturanın müşteri

tarafından alınmasından hemen sonra kesintiye

uğratılmadan muaccel olur ve 14 gün içinde

ödenmelidir.

 

(4) Özel bir anlaşmanın olmaması durumunda,

sadece gayri nakdi ödemeleri kabul ediyoruz,

yani sözleşme belgelerinde yer alan banka

hesabımıza yapılan ödemeler. Tahakkuk eden

çek ve iskonto masrafları ile işlem ücretlerini

müşteri öder. Bunlar derhal muaccel olur.

Zamanında tahsil veya zamanında protesto için

hafif kusurlu olduğumuz durumlardan sorumlu

olmayız.

 

(5) Müşteri, bize karşı olan borcunun ifasını için

üçüncü taraflara havale edebilir. Üçüncü tarafın

müşterinin bize karşı yükümlü olduğu şekilde ifa

etmesi halinde üçüncü tarafın bu ifasını

müşterinin sözleşme gereği ifası olarak kabul

ederiz.

 

(6) Temerrüde düşmesi durumunda müşteri,

kanunun 2. maddesi uyarınca temerrüt faizi

ödemekle yükümlüdür. Bunun ötesinde bir

temerrüt zararının ileri sürme hakkı bundan

etkilenmez.

 

(7) Müşterinin temerrüdü 30 takvim gününden

uzun sürmesi, çek veya senetlerinin protesto

edilmesi veya mal varlığı üzerinde iflas davası

veya başka bir hukuk düzeninde muadili bir dava

açılması için başvuruda bulunulması halinde

müşteriye karşı tüm alacaklarımızı derhal

muaccel hale getirme, tüm teslimat ve hizmetleri

alıkoyma ve mülkiyeti muhafaza kaydından

kaynaklanan tüm hakları ileri sürme hakkına

sahip oluruz.

 

(8) Müşteri sadece ihtilafsız ve yasal olarak

tespit edilmiş alacakları takas edebilir. Türk

Borçlar Kanunu (TBK) 183. maddesi kapsamı

hariç olmak üzere müşteri, bu sözleşmeden

doğan haklarını üçüncü bir kişiye devrederken

bizi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Hapis hakkı

veya yerine getirilmemiş sözleşmeye ilişkin

itiraz, müşteri için yalnızca ilgili sözleşme ilişkisi

kapsamında kullanılabilir.

 

(9) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya

çıkan ve hesap temelinde maddi olarak

öngörülemeyen bir etkiye sahip olan ve bizim

kontrolümüz dışında kalan şartlar, kararlaştırılan

fiyatı yalnızca bu şartların dikkate alındığı bir

miktarda ayarlamaya yetkili kılmaktadır. Bu

özellikle mevzuattaki değişiklikler, resmi

tedbirler, tedarikçilerimizin fiyat artışları ve kur

dalgalanmaları için geçerlidir. Bu temelde

ayarlanan fiyat, başlangıçta kararlaştırılan ile

aynı hesaplama esasına dayanır ve karı

artırmaya hizmet etmez.

 

(10) Sözleşmenin imzalanmasından sonra

müşterinin mali durumu veya kredi değerliliğine

ilişkin olumsuz bilgi almamız durumunda, - zaten

bir peşin ödeme gerekmiyorsa - işlem ve

teslimatı müşterinin uygun bir ön ödeme

yapması ya da tevdi yoluyla teminat veya banka

garantisi koşullarına bağlayabilir.

 

 

Madde 7 Mülkiyeti muhafaza kaydı

 

Müşteriden bir noter tarafından tasdik edilmiş ve

imzalanmış bir mülkiyeti muhafaza kaydını,

masrafları müşteriye ait olmak üzere yetkili

noterin mülkiyeti muhafaza siciline

kaydedilmesini talep etme hakkımız saklıdır. Bu,

ihtiyaç durumunda yazılı olarak kararlaştırılır.

Madde 8 Sözleşmenin bağlayıcılığı ve

sözleşmenin feshi

 

(1) Müşteri, bizim tarafımızdan bir görev ihlali

durumunda, hangi hukuki gerekçeyle (ör.

dönme, edim yerine tazminat isteme, haklı

sebeplerle fesih) olursa olsun, edim alışverişini

yasal şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar altında

zamanından önce iptal edebilir:

a) Sözleşme ihlali somut olarak ihbar edilmelidir.

Kusurun giderilmesi, bir süre belirlenerek talep

edilmelidir. Ek olarak bu sürenin sonuçsuz sona

ermesi durumunda ihbar edilen kusura ilişkin

başka hizmetlerin kabul edilmeyeceği ve

böylelikle edim alışverişinin kısmen veya

tamamen sonlandırılacağı ihtar edilmelidir.

b) Kusurun giderilmesine ilişkin süre yasal

düzenlemelere uygundur.

c) Kusurun giderilmemesi nedeniyle edim

alışverişinin sona ermesi (kısmen veya

tamamen) ancak bu sürenin dolmasından sonra

üç hafta içinde ilan edilebilir. Bu süre

müzakereler esnasında durdurulur.

 

(2) Müşteri, çıkarların değerlendirilmesi

temelinde gecikme sebebiyle müşterinin

sözleşmeyi sürdürmesinin makul olmaması

durumunda, edim gecikmesi nedeniyle

sözleşmenin iptalini ancak gecikmeden tek

başına veya ağırlıklı olarak bizim sorumlu

olmamız halinde talep edebilir.

 

(3) Müşterinin bu bağlamdaki tüm beyanlar,

geçerli olabilmesi için yazılı şekilde olmalıdır.

 

(4) TBK 482. md. uyarınca fesih, yasal

düzenlemelere göre geçerli kalır.

 

(5) Müşterinin kendi kredi değerliliği hakkında

yanlış beyanlarda bulunması veya ödemelerini

kesin olarak durdurması veya kendisine karşı

yeminli beyan vermeye ilişkin bir dava

yürütülmesi veya mal varlığı üzerinde iflas

davası veya başka bir hukuk düzeninde muadili

bir dava açılması için başvuruda bulunulması

halinde, müşterinin derhal peşin ödeme

yapmadığı sürece, sözleşme ilişkisini derhal

feshetme hakkına sahip oluruz. Müşterinin peşin

ödeme yapmasının gerekli olduğu ve bu konuda

en az 14 gün temerrüde düşmüş olması

durumunda sözleşme ilişkisini derhal feshetme

hakkına sahip oluruz.

 

 

Madde 9 Müşterinin genel yükümlülükleri

 

(1) Müşteri tüm hizmetlerimizi md. 1 par. 1

uyarınca teslimattan veya ifadan hemen sonra

ya da erişimin sağlanmasından sonra ticari

kanun düzenlemelerine uygun şekilde yetkili

personel tarafından incelenmesini sağlamak ve

tanınabilir ve/veya tanınan kusurları, kusurun

ayrıntılı tanımı ile birlikte derhal yazılı olarak

ihbar etmekle yükümlüdür.

 

(2) Müşteri, borçlu olduğumuz edimlerin başarılı

ve zamanında ifa edilmesi için müşterinin

kapsamlı iştirakine bağlı olduğumuzu kabul eder.

Bu nedenle nizami bir edim ifası için gerekli tüm

bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak sağlamayı

taahhüt eder.

 

(3) Müşteri hizmetlerimizi somut durumda

kullanılabilirlik açısından kapsamlı şekilde test

etmek ve montaj, yeniden sevkiyat vb.

öncesinde bir fonksiyon testi uygulamakla

yükümlüdür. Bu husus müşterinin katkı olarak

veya garanti kapsamında ücretsiz edindiği

teslimat nesneleri için de geçerlidir.

 

(4) Müşteri, hizmetlerimiz tarafından maruz

kalabilecek, olumsuz etkilenebilecek veya tehdit

edilebilecek verileri, en az günde bir kez olmak

üzere uygulama için uygun aralıklarla makine ile

okunabilir formda yedeklemek ve bu verilerin

makul bir çabayla tekrar geri yüklenebilmesini

sağlamakla yükümlüdür.

 

(5) Müşteri, hizmetlerimizin tamamını veya bir

kısmını nizami şekilde ifa edemememiz

durumunda uygun önlemler alacaktır (ör. arıza

teşhisi, sonuçların düzenli kontrolü, acil durum

planı yoluyla).

 

 

Madde 10 Kullanım kısıtlamaları, muafiyet

 

(1) Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça

hizmetlerimiz, yaşamı sürdüren ya da yaşam

destekleyici cihazlar ve sistemler, nükleer

santraller, askeri amaçlar, havacılık ve uzay

uygulamaları ya da ürünün arızalanmasın makul

bir değerlendirmede yaşamı tehdit edebilen veya

felaketle sonuçlanan hasarlara neden olabilen

başka amaçlar için kullanılamaz.

 

(2) Müşteri 1. paragrafı ihlal ederse bundan

doğacak risk ve sorumluluklar kendisine aittir.

Müşteri, uygun yasal savunma maliyetleri de

dahil olmak üzere, ilk talep üzerine bu bağlamda

malların kullanımından kaynaklanan her türlü

yükümlülükten bizi tam olarak muaf tutacaktır.

 

 

Madde 11 İhracat kontrol şartı

 

(1) Müşteri, mallarımızın ve ifa ettiğimiz

edimlerin üçüncü taraflara devretmede

yürürlükte olan ulusal ve uluslararası ihracat

kontrol yasası kurallarını dikkate almak ve

bunlara uymakla yükümlüdür. Özellikle Avrupa

Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracat

kontrol düzenlemelerine uyulmalıdır.

 

(2) Müşteri, mallarımızı ve ifa ettiğimiz edimleri

üçüncü taraflara devretmeden önce uygun

önlemler alarak bu tür bir devir veya sağlama

nedeniyle özellikle Avrupa Birliği ve Amerika

Birleşik Devletleri'ne ait olanlar olmak üzere

ambargo düzenlemelerini, dolanma yasaklarının

da dikkate alınmasıyla birlikte ihlal etmemeyi

sağlamakla yükümlüdür.

Buna ek olarak müşteri, burada listelenen

kuruluşlar, kişiler ve şirketler ile herhangi bir

ticari faaliyetle ilgili olarak Avrupa ve ABD

yaptırım listelerinin hükümlerine uymakla

yükümlüdür.

Ayrıca müşteri, gerekli onaylar alınmadıkça mal

ve hizmetlerimizin kullanılmasının veya

devredilmesinin yasaklanmış veya onaya tabi

askeri veya silahla ilgili amaca hizmet

etmediğinden emin olmalıdır.

 

(3) Olası kontrollerden dolayı gerekli olduğu

hallerde müşteri, teslim ettiğimiz mal ve

hizmetlerin nihai varış yeri ve alıcısının yanı sıra

kullanım amacı ile ilgili tüm bilgileri talep üzerine

bize sunmalıdır.

 

(4) Müşteri, söz konusu ihracat kontrol

yükümlülüklerinin alıcı tarafından yerine

getirilmemesinden doğan tüm iddialara karşı bizi

muaf tutar ve ortaya çıkan zarar ve

masraflarımızı tazmin eder.

 

 

Madde 12 Maddi ayıplar

 

(1) Hizmetlerimiz kararlaştırılan niteliğe sahiptir

ve sözleşmede öngörülen, sözleşme olmaması

durumunda olağan kullanım için uygundur. Açık

bir ek anlaşma olmadan hizmetlerimiz sadece

tekniğin bilinen durumuna göre kusursuz olmak

durumundadır. Hizmetlerimizin müşteri taraflı

uygulama için uygunluk ve güvenliğinden

sadece müşteri sorumludur. Kalitede önemsiz bir

azalma dikkate alınmaz.

 

(2) Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz olur:

ürünlerimizin müşteri veya üçüncü taraflarca

nizami şekilde depolanmaması, monte

edilmemesi, işletime alınmaması veya

kullanılmaması halinde,

doğal yıpranmada,

nizami yapılmayan bakımda,

uygun olmayan işletim maddeleri

kullanıldığında,

tarafımızdan açıkça onaylanmamış üçüncü

kişilerin onarımları veya başka çalışmalarından

kaynaklanan hasarlarda.

Bu geçersiz kılma nedenlerinin bulunmadığına

dair beyan ve kanıt yükü müşteriye aittir.

Müşterinin ayıptan doğan hakları için ayrıca, md.

9 par. 1 uyarınca ihbar ve gözden geçirme

yükümlülüklerin nizami şekilde yerine getirilmesi

ve gizli ayıpların tespit edildikten hemen sonra

yazılı olarak ihbar edilmesi şarttır.

 

(3) Maddi ayıplarda önce telafi edebiliriz. Telafi,

seçimimize bağlı olarak ayıbın giderilmesi,

ayıpsız malların teslimi veya ayıpsız hizmetlerin

ifası ya da ayıbın etkilerinden kaçınmanın

yollarını göstererek gerçekleştirilir. Bir ayıp

nedeniyle, en az iki düzeltme girişimi kabul

edilmelidir. Ayıbı olmayan eşdeğer yeni veya

eşdeğer bir önceki ürün sürümü, müşteri

tarafından kendisi için makul olduğu sürece telafi

olarak kabul edilir.

 

(4) Müşteri, özellikle problemleri somut şekilde

açıklayarak, bize kapsamlı bilgi sağlayarak ve

ayıbın giderilmesi için gereken zaman ve fırsatı

sağlayarak hata analizi ve ayıp gidermede bizi

destekleyecektir.

 

(5) Hizmetlerimizin değiştirilmiş veya hatalı

kullanılmış olmasından dolayı ek maliyetlerimiz

oluşursa bunun tazmini talep edebiliriz. Herhangi

bir ayıp bulunmazsa masrafların tazminini talep

edebiliriz. Kanıt yükü müşteriye aittir. TBK 61.

md. kıyas yoluyla geçerlidir.

Teslimata konu olan nesnenin sonradan müşteri

tarafından başka bir yere nakil edilmesinden

dolayı, özellikle nakliye, seyahat, işçilik ve

malzeme maliyetleri olmak üzere ayıbın

giderilmesi için yapılan harcamalar artış

gösterdiği müddetçe, naklin sözleşme ve amaca

uygun kullanıma denk düşmesi hariç olmak

üzere bu harcamalardan sorumlu olmayız.

Müşterinin hizmetlerimizin ayıbı nedeniyle ileri

süreceği personel ve malzeme maliyetleri rayiç

bedel üzerinden hesaplanır.

 

(6) Ayıplı malların tarafımıza telafi için iadesi

ancak bu konuda mevcut kurallarımıza uygun

olarak önceden yazılı onay alındıktan sonra

yapılabilir. Malların beklenmedik hal sonucu yok

olması veya kötüleşmesi riski sadece malın iş

yeri merkezimizde tarafımızdan teslim

alınmasıyla birlikte bize geçer. Önceden

mutabakat olmaksızın iade edilen malları

reddetme hakkına sahibiz.

 

(7) Telafiyi kesin olarak reddetmemiz veya

bunun kesin olarak sonuçsuz kalması veya

müşteri için makul olmaması durumunda

başarısız olursa müşteri, yasal düzenlemeler

kapsamında md. 8 hükümleri uyarınca

sözleşmeden dönebilir veya ücretten uygun

oranda indirim yapabilir ve ek olarak md. 14

uyarınca tazminat veya masrafların tazminini

talep edebilir. Haklar md. 15 uyarınca zaman

aşımına uğrar. TBK md. 227 düzenlemeleri

(kıyas yoluyla) bundan etkilenmez.

 

 

Madde 13 Hukuki ayıplar

 

(1) Aksi kararlaştırılamadıkça, edimlerimizi

sadece teslim edilecek ülkede üçüncü tarafların

sınai mülkiyet hakları ve telif haklarından

(bundan sonra: mülkiyet hakları) ari olarak ifa

etmekle yükümlüyüz. Üçüncü bir tarafın

tarafımızdan sunulan, sözleşmeye uygun olarak

kullanılan hizmetlerden kaynaklanan mülkiyet

hakları ihlali nedeniyle müşteriye karşı hak iddia

ederse müşteriye karşı 15. md. altında belirlenen

süre içinde aşağıdaki şekilde sorumlu oluruz:

 

(2) İlgili hizmetler için takdirimize bağlı olarak

ilgili edimler için kendi hesabımıza, mülkiyet

haklarının ihlal edilmeyeceği bir şekilde kullanım

hakkı elde ederiz veya hizmeti değiştiririz. Bu

bizim için makul şartlarda mümkün değilse

müşteri yasal olarak dönme veya indirim

haklarına sahiptir. Müşteri, boşa harcanan

masraflar için tazminat talebinde bulunamaz.

 

(3) Tazminat ödeme borcumuz yasal hükümler

çerçevesinde md. 14 uyarınca düzenlenmiştir.

 

(4) Yukarıda bahsi geçen yükümlülüklerimiz,

müşteri üçüncü tarafların ileri sürdüğü istemleri

derhal bize bildirdiği, bir ihlali kabul etmediği ve

tüm savunma önlemleri ve uzlaşma

müzakereleri saklı kaldığı sürece geçerli olur.

Müşteri teslimatın kullanımını zarar azaltma

veya daha başka önemli nedenlerden dolayı

durdurursa üçüncü tarafları, bu durumun telif

hakkı ihlalinin tanınması ile bağlantılı olmadığı

hakkında bilgilendirmelidir.

 

(5) Mülkiyet hakkı ihlalinden sorumlu olduğu

durumda müşterinin istemleri geçersizdir.

Mülkiyet hakkı ihlalinin müşterinin spesifik

talimatları, tarafımızca öngörülemeyen bir

uygulamadan ya da müşterinin teslimatı

değiştirmesinden ya da tarafımızdan teslim

edilmemiş ürünlerle birlikte kullanmasından

kaynaklanması durumunda da müşterinin

istemleri geçersiz olur.

 

(6) Bunun dışında 12. madde hükümleri kıyas

yoluyla uygulanır.

 

(7) Müşterinin bir hukuki ayıp sebebiyle bize

veya yardımcılarımıza karşı başka veya burada

düzenlenenlerin dışında istemleri geçersizdir.

 


Madde 14 Sorumluluk

 

(1) Hangi hukuki gerekçeyle (ör. hukuki işlem

veya hukuki işlem benzeri borç ilişkileri, maddi

ve hukuki ayıplar, yükümlülük ihlali ve haksız fiil

sebepleriyle) olursa olsun tazminat ödeme veya

sonuçsuz harcamaların tazmini yükümlülüğümüz

sadece aşağıdaki kapsamda ve sadece kusurun

bize ait olması (kasıt veya ihmal) durumunda

geçerlidir:

a) Kasıt ve garantide sorumluluk sınırsızdır.

b) Ağır ihmalde tipik ve öngörülebilir zarar

tutarında sorumlu oluruz.

c) Diğer durumlarda sadece sözleşmenin önemli

bir yükümlülüğünün ihlali, ayıptan doğan haklar

ve temerrütte olmak üzere tipik ve öngörülebilir

zarar tutarında sorumlu oluruz.

Bu husustaki sorumluluk, hasar başına hasarla

ilgili siparişin kararlaştırılan ücretinin iki katı ve

bu sözleşme ilişkisinden doğan tüm hasar

olayları için sipariş değerinin üç katı ile sınırlıdır.

İçtihat hukukuna göre önemli sözleşme

yükümlülükleri (asli yükümlülükler), yerine

getirilmediklerinde sözleşmenin uygulanmasının

mümkün olmayacağı ve sözleşme tarafının

bunların yerine getirileceğine her zaman

güvenebileceği yükümlülüklerdir.

 

(2) Can, beden ve sağlığın zarar görmesinde ve

ürün sorumluluk yasasından kaynaklanan

istemlerde sadece yasal düzenlemeler geçerlidir.

 

(3) Müşterek kusur itirazımız saklı kalır.

 

 

Madde 15 Zaman aşımı

 

(1) Zaman aşımı süresi

a) satış bedeli iadesi ve cayma veya indirimden

kaynaklanan haklar için malın tesliminden

itibaren bir yıl; bu hakların zaman aşımına

uğramamış zamanda nizami şekilde ihbar edilen

ayıplardan kaynaklanması durumunda ancak

nizami ihbar edilen ayıplar için cayma veya

indirim beyanının verilmesinden itibaren üç

aydan az olmaması halinde;

b) maddi ayıptan kaynaklanan diğer haklarda iki

yıl;

c) hukuki ayıplardan kaynaklanan haklarda iki

yıl; hukuki ayıbın üçüncü bir kişinin ayni

hakkında var olması ve bu nedenle malın

ayrılarak verilmesinin talep edilebilmesi halinde

yasal zaman aşımı süreleri geçerlidir;

d) tazminat ödeme veya sonuçsuz harcamaların

tazmininden kaynaklanan diğer haklarda,

müşterinin hakkı gerekçeli kılan durumu

öğrendiği veya ağır ihmal olmaksızın öğrenmek

zorunda kaldığı tarihten itibaren iki yıl.

Zaman aşımı en geç yasal azami sürelerin sona

ermesi ile birlikte vuku bulur (Md. 146, 147 TBK).

 

(2) Kasıt, ağır ihmal, garanti, hileden

kaynaklanan tazminat ve masraf tazmininde ve

ayrıca can, beden ve sağlık zararlarında ve ürün

sorumluluk yasasından kaynaklanan haklarda

her zaman yasal zaman aşımı süreleri geçerlidir.

 

 

Madde 16 Gizlilik, veri koruma, referans

müşteri olarak atama

 

(1) Müşteri, sözleşmenin uygulanmasından önce

veya sırasında tarafımızdan verilen veya

edinilen, yasal olarak korunan veya bariz şekilde

ticaret veya işletme sırları içeren veya gizli

olarak tanımlanmış olan nesneleri (ör. belgeler,

bilgiler), gizlilik yükümlülüğü ihlal edilmeksizin

kamuya ilan edilmiş oldukları veya yasal olarak

korunmaya değer bir menfaatin bulunmadığı

durumlar haricinde gizli tutulmalıdır. Müşteri bu

nesneleri üçüncü taraflarca bir istismarın

mümkün olmayacağı şekilde saklar ve

güvenceye alır.

 

(2) Müşteri par. 1 uyarınca gizlilik

yükümlülüğüne tabi nesneleri sadece görevlerini

yerine getirmek için erişime ihtiyaç duyan

personeli ve üçüncü kişilerin erişimine açık

tutacaktır. Müşteri bu kişileri bu nesnelerin gizlilik

gereksinimi hakkında bilgilendirecektir.

 

(3) Müşterinin ticari işlemler için gerekli olan

bilgilerini veri gizliliği düzenlemelerini dikkate

alarak işliyoruz. Müşteriyi referans müşteri

olarak atayabiliriz.

 

(4) Müşteri, meşru menfaatlerimizi korumak için

kredi kuruluşlarından (özellikle Creditreform)

müşteri hakkında bilgi almamızı kabul eder.

 

 

Madde 17 Sosyal şart

 

Bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle

ilgili olarak tarafımızdan ifa edilecek tazminat

bedelini belirlerken ekonomik koşullarımız, iş

ilişkisinin türü, kapsamı ve süresi, müşterinin

herhangi bir sebep ve/veya sorumluluk katkıları

ve malların ziyadesiyle elverişsiz montaj

durumları uygun şekilde lehimize olarak

değerlendirilecektir. Özellikle üstlenmemiz

gereken tazminat, maliyet ve harcamalar, tedarik

parçasının değeri ile uygun orantılı olmalıdır.

 

 

Madde 18 Yazılı şekil

 

Bu sözleşmenin değiştirilmesi ve

tamamlanmasının etkili olması için yazılı şekilde

olması gerekmektedir. Sözleşme tarafları,

bireysel beyanlar için başka şartlar mevcut

olmadıkça, belgeleri özellikle faks veya e-posta

yoluyla metin halinde ileterek bu gerekliliğe

uymalıdır. Yazılı şekil gereksinimi sadece yazılı

olarak iptal edilebilir.

 

 

Madde 19 Bölünebilirlik kuralı

 

İşbu genel hizmet şartlarının herhangi bir

hükmünün geçersiz olması veya kılınması veya

düzenleme boşluklarının bulunması halinde

genel hizmet şartlarının geri kalan hükümlerinin

geçerliliği bundan etkilenmez. Sözleşme

ortakları böyle bir durumda geçersiz hükmü,

mantığı ve amacı ile geçersiz hükme en yakın

olan hukuken geçerli bir hükümle değiştirmeyi

taahhüt ederler. Aynı husus sözleşme boşlukları

için de geçerlidir.

 

 

Madde 20 Hukuk seçimi

 

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler

Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)

hariç olarak Türkiye Cumhuriyeti hukuku

geçerlidir

 

 

Madde 21 Mahkeme yeri

 

Müşterinin tüccar, kamu hukuku veya kamu mal

varlığı tüzel kişiliği olması veya bunlarla eşdeğer

bir statüye sahip olması ya da merkezi veya

şubesinin yurt dışında bulunması halinde bu

sözleşmeden kaynaklanan ve bu sözleşmeyle

bağlantılı olan tüm ihtilaflar için İstanbul

(Türkiye) mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca,

müşterinin merkezinin olduğu yerde ve yetkili

diğer tüm mahkemelerde dava açma hakkına da

sahibiz.

 

 

Güncellik: 11/2020